Prijímacie (talentové) skúšky Tlačiť
Utorok, 14 Apríl 2020 13:35

virus-4810549 640V zmysle ustanovenie MŠVVaŠ SR termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania - TALENTOVÉ SKÚŠKY - SA USKUTOČNIA V ROZSAHU JEDNÉHO KALENDÁRNEHO TÝŽDŇA NAJSKÔR JEDEN TÝŽDEŇ OD ODVOLANIA PRERUŠENIA VYUČOVANIA. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

 

Prihlášky na štúdium je ešte stále možné posielať.  Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

Pre prípad konania prijímacích skúšok elektronicky je potrebné, aby každý uchádzač mal na prihláške uvedený e-mailový kontakt, prostredníctvom ktorého je možné s ním,  (resp. s jeho zákonným zástupcom) komunikovať.